ABUIABAEGAAgyre-vgUo-pbzqAQwhAE4XQ

奥音科技

项目经理

1.     具备5年的声学/通讯行业的项目管理经验或相似的团队管理经验

2.     熟悉项目流程及工具: PSB, PDCA, GTA, .

3.     熟悉电子及机械工程技术知识

4.     具备声学知识

5.     了解财务流程及关键数字: 成本计算, NPV,EBIT.

6.     计算机熟练,良好的工作抗压能力。


website qrcode